Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meteorytowej 13 (kod pocztowy 80-299), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 36908, NIP: 586-20-16-763, REGON: 191873139, o kapitale zakładowym 85.003.428,60 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: hrpl@jysk.com lub listownie na adres: JYSK sp. z o. o., ul. Meteorytowa 13, 80 – 299 Gdańsk.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz - w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

 

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na JYSK sp. z o. o. związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 §  1 kodeksu pracy, tj. obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia; podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 §  1 kodeksu pracy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,

 • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 §  1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w JYSK sp. z o. o.

   

  Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 §  1 kodeksu pracy) oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,  które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w rekrutacjach.

   

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez JYSK sp. z o. o. polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce JYSK A/S z siedzibą w Danii, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz JYSK sp. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom informatycznym, itd.  (w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych). 

5. Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie  rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody - Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji.

6. Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszej informacji.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JYSK sp. z o.o. do celów procesu rekrutacji w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 §  1 kodeksu pracy 

 • Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne.

 • Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JYSK sp. z o. o. moich danych osobowych podanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym do celów przyszłych rekrutacji na inne stanowiska pracy w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

 • Rozumiem, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne; jednak jeśli nie zostanie udzielona zgoda, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy. 

 • Zostałem/am poinformowany/a o prawie do wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie; jednak jeśli zgoda zostanie wycofana, to konsekwencją tego będzie brak możliwości wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska pracy.